Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Veškeré obchodní podmínky uzavřené v kupní smlouvě mezi „zákazníkem“ a společností VÁCLAV ČÍŽEK s.r.o. (IČO: 03440478, DIČ: CZ03440478) se vztahují i na nakupování přes B2B eshop www.vaclav-cizek.cz/ společnosti Václav Čížek s.r.o.

Kompletní znění „Rámcové kupní smlouvy“ má k dispozici každý zákazník při podpisu dané smlouvy.

Nad rámec platných ustanovení platí specifika pro využívání online objednávek:

 

 1. Uživatelský účet

1.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

1.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám a nákup zboží za zvýhodněné ceny třetím osobám.

1.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy pro E-shop B2B www.vaclav-cizek.cz/

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží se řídí dle cenových pásem dohodnutých individuálně v „Rámcové kupní smlouvě“. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího nebo v rámci uživatelského účtu.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 2001 občanského zákoníku, lze od této kupní smlouvy o dodávce zboží, odstoupit jen z důvodů dle ustanovení § 2002, tj. porušení smluvních ujednání druhou smluvní stranou podstatným způsobem o němž strana porušující smlouvu  již při uzavírání smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

3.2. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Přijatá plnění musí být vrácena bezodkladně po odstoupení od smlouvy. Výplata jakýchkoli částek prodávajícím bude provedena bezhotovostně na bankovní účet, jehož číslo je kupující povinen prodávajícímu sdělit.

 

 1.      Ochrana osobních údajů

​4.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a od 25. 5. 2018 také nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy. Zásady zpracování osobních údajů na webové stránce jsou uvedeny v sekci Zpracování osobních údajů a používání cookies

4.2.    Kupující bere na vědomí, že prodávající pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy zpracovává tyto osobní údaje kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo (je-li kupujícím sděleno). Kupující dále bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s nákupem zboží, může být prodávajícím využita k zasílání obchodních sdělení kupujícím dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou obdobného výrobku nebo služby. Správcem těchto osobních údajů je prodávající. Získané osobní údaje nejsou využívány jiným komerčním způsobem, pokud k tomu kupující nedá výslovný souhlas.

4.3.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4.4.    Osobní údaje budou pro účely zpracování nutného pro vyřízení objednávky, uzavření a plnění smlouvy uchovány po dobu trvání smluvního vztahu (zahrnuje dobu od okamžiku objednání zboží do okamžiku projití záruční doby). V ostatních případech, tj. v případě e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení do doby do odvolání souhlasu, respektive do doby žádosti o ukončení zpracování těchto údajů (žádosti o ukončení zasílání obchodních sdělení).

4.5.    Poskytnutí osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy je povinné a jejich neposkytnutí brání uzavření kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je dobrovolné a souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely může kupující kdykoli odvolat, aniž by mu tím vznikly jiné náklady než náklady spojené s předáním (zasláním) této informace prodávajícímu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů lze provést odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení (newsletteru), zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na elektronickou adresu prodej@vaclav-cizek.cz nebo zasláním dopisu obsahujícího nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů na adresu sídla prodávajícího.

4.6.    Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem na adrese sídla prodávajícího. Osobní údaje zpracovávané za účelem realizace objednávky jsou poskytovány společnosti Wix.com, Inc. a Unicorn a.s., a to za účelem zajištění programového vybavení včetně úložiště dat v rozsahu, v jakém byly prodávajícímu poskytnuty při zadání objednávky.

4.7.    Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nutné, poskytuje prodávající údaje zákazníka svým partnerským společnostem za účelem provedení platby za zboží a dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek. Tito partneři nejsou oprávněni předávat údaje kupujících třetím osobám.

4.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů podle výše uvedených článků, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího (i) o vysvětlení a/nebo (ii) požadovat aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

4.9.    Kupující má právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování svých osobních údajů. Prodávající je povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.10.    Kupující má právo přístupu k osobním údajům, právo na kopii zpracovávaných osobních údajů, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na doplnění neúplných osobních údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci a další práva stanovená právními předpisy. 

4.11.    Kupující má právo na to, aby prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se kupujícího týkají, a prodávající má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1.     osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2.     kupující odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3.     kupující vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 4.     osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5.     osobní údaje musí být vymazány ke splnění zákonné povinnosti prodávajícího;
 6.     osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (zasílání obchodních sdělení dle čl. 4.2. výše).

​4.12.    Kupující má právo na to, aby prodávající omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 1.    kupující popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby prodávající mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 2.    zpracování je protiprávní a kupující odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 3.    prodávající již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4.    kupující vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody kupujícího.

4.13.    Kupující má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu prodávající, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování se provádí automatizovaně.

4.14.    Kupující má právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů.

4.15.    V případě pochybností o dodržování práv se může kupující obrátit na prodávajícího, zpracovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (včetně práva podat stížnost proti prodávajícímu nebo zpracovateli).

​​

 1.       Ukládání Cookies

5.1.     Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony zákazníka a nastavení, které na nich provedl, takže tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

V internetovém obchodu provozovaném na webové stránce www.vaclav-cizek.cz/ jsou používány následující cookies:

 1. Krátkodobé cookies, které pomáhají základním funkcím internetového obchodu a platí po dobu návštěvy zákazníka a několik minut po opuštění stránek e-shopu.
 2. Dlouhodobé cookies, které platí několik dní až měsíců a usnadňují nastavení internetového obchodu, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky internetového obchodu v reklamních plochách jiných stránek.
 3. Funkční cookies, bez kterých nebude internetový obchod správně fungovat (může mizet obsah košíku, nebude možné zůstat přihlášen atd.).
 4. Analytické cookies, které umožňují sledovat návštěvnost webových stránek a využívání různých funkcí.
 5. Trackovací a remarketingové cookies, které pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.
 6. Konverzní cookies, které slouží k vyhodnocení, jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na webové stránky obchodu dostávají.

​Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle pokynů v nich uvedených. Vypnutím cookies se může významně snížit komfort nákupního procesu.

 

Copyright © 2016-20 Václav Čížek s.r.o.. All rights reserved.